้ห้องเรียนออนไลน์ครูเรวดี

พลังแห่งการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ Power of learning to big changing.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คำชี้แจงในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกวิธี


เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ห้องเรียนออนไลน์และบทเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  สำหรับนักเรียนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เมื่อเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักของแต่ละรายวิชา ควรศึกษาคำชี้แจงหรือวิธีใช้งานของบทเรียนก่อน เป็นอันดับแรกสุด

2. ในห้องเรียนแต่ละรายวิชานักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับดังนี้

2.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2.2  ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จนเข้าใจและเกิดทักษะความชำนาญแล้ว

2.3  ทำแบบฝึกหัด (ถ้ามี)

2.4  เมื่อศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน และควรจดบันทึกไว้

2.5 หากทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 50 % นักเรียนควรกลับไปศึกษาหรือฝึกปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนที่ไม่ผ่าน

3.ในส่วนของเว็บบอร์ด (กระดานถาม-ตอบ) สามารถเข้าไปอ่านข่าว ตั้งคำถามและสามารถตอบคำถามได้ โดยตอบให้ตรงกับรายวิชา หรือหัวข้อคำถาม

“เท่านี้นักเรียนก็สามารถใช้บทเรียนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ"


ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์นะคะ

ครูหนิง